regulamina sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.deedeemode-tkaniny.pl jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

II. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych –DEE DEE MODE s.c. B. Pasierbek D. Pasierbek z siedzibą przy Ulicy Korabnicka 5 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG, posługująca się numerem NIP 9441677624, Regon 351317311.

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.deedeemode-tkaniny.pl i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.

Siedziba Sklepu internetowego - DEE DEE MODE s.c. B. Pasierbek D. Pasierbek Korabnicka 5 32-050 Skawina

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.deedeemode-tkaniny.pl Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji Rejestracji i umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, za wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Administratora, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych.

Rejestracja –przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem loginu (adres poczty elektronicznej) i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Poprzez podanie loginu i Hasła Klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu.

Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

1. W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

a) komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
b) system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) – obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,
c) łącze z siecią Internet.

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

a) w zakładce „Zaloguj się” wprowadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon
b) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego.

2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami.

IV. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
b) powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualne informacje na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.

Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej.

W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a) wyboru Towarów,
b) wyboru sposobu dostawy Towarów,
c) określenia adresu dostawy Towarów,
d) deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia.

5. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczenia Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności.

6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta ponownie o sposobie porozumiewania się z klientem, głównych cechach świadczenia i łącznej cenie Towaru (obejmującej w szczególności podatki i koszty dostawy).

7. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności Towaru.

8. Wraz z e-mailem, o którym mowa w ust. 7 Klient otrzyma także link, którego kliknięcie potwierdzi złożenie zamówienia zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości e-mail.

9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dojścia do Sprzedawcy potwierdzenia przez Klienta informacji określonej w ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 12.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną.

11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia i po potwierdzeniu zamówienia poprzez link, o którym mowa w ust. 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną.

12. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim.

13. Wraz z zamówionym Towarem Konsument otrzymuje w formie papierowej potwierdzenie zawarcia umowy.

VI. FAKTURY I RACHUNKI

Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu fiskalnego, Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

Wysyłkę paragonu fiskalnego (faktury VAT w postaci papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego Towaru pod adres wskazany w zamówieniu.

Paragon fiskalny (fakturę VAT w postaci papierowej) Klient może odebrać również osobiście , po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (pod numerem +48 604053956) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@deedeemode-tkaniny.pl)

Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF, wyłącznie do Kupujących, którzy uprzednio wydrukowali, podpisali i odesłali na adres Sklepu, zgodę na otrzymywanie faktury e-mailem. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi posiadać program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader), który Klient zainstalować winien we własnym zakresie.

VII. CENY ZA TOWARY

Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie towaru wraz z wszelkimi należnymi podatkami.

Cena podana przy Towarach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VIII. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w zamówieniu.

Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
Czas wysyłki i odbioru w sklepach stacjonarnych do 3 dni roboczych

Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i podane Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem +48 604053956) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@deedeemode-tkaniny.pl ) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata dla za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.

IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wysyłka Towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu płatności za Towar albo – w przypadku wyboru jako formy zapłaty przesyłki za pobraniem zgodnie z pkt X ust. 1 b), - po dojściu do Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt V ust. 9.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Sprzedawca - działając na zlecenie Klienta - dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.

Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich.

X. FORMY PŁATNOŚCI

Sklep przyjmuje płatności realizowane:

a) za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych - podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,
b) za pobraniem przy dostawie Towaru - płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy Towaru,
c) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,
d) za pośrednictwem karty kredytowej.

Realizacja zamówienia w przypadkach określonych w ust. 1 a), c) oraz d) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

XI. REKLAMACJE

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a także potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie (paragon). Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

6. Podstawą reklamacji nie mogą być cechy takie jak kolor lub struktura sprzedawanego produktu. Cechy te są bowiem uzależnione od ustawień wyświetleń monitora lub ekranu, na które nie mamy wpływu. Podstawą do reklamacji są widoczne uszkodzenia/wady materiału.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu www.keyfabrics.com, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Zapis ten obowiązuje tylko w wypadku zakupu paneli materiałów.

2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Tkanina przycinana z belki według preferencji Kupującego stanowi "rzecz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb" w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W konsekwencji sprzedaży tego rodzaju produktu Kupującemu nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

9. Warunkiem pozytywnego przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i niepogorszonym.

10. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną fakturą VAT lub paragonem. Zwroty bez przesłanego dokumentu nie będą rozpatrywane.

11. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

XIII. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest firma DEE DEE MODE s.c. B. Pasierbek D. Pasierbek.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem przekazywania danych niezbędnych do realizacji złożonych Zamówień współpracującym ze Sprzedawcą firm kurierskich, a także podmiotów, z którymi współpracuje on przy realizacji procesu płatności i roliczeń oraz utrzymania i obsługi strony internetowej sklepu oraz prowadzenia akcji marketingowych – w przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych i otrzymywania newslettera. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane i chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochroni danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), na zasadach określonych w Polityce Prywatności i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego.

Baza danych osobowych Klientów oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Sprzedawcy oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, którym administrator przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Towarów, a także operatorzy procesów płatności.

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

Sprzedawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta, nr telefonu Klienta, adres zamieszkania Klienta.

Dane Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Załóż nowe kotno

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło